Home > Flashings > General: Flat Sheets

Flat Sheets

We offer the following flat sheets:

 Sheet Size
Galva/lume
29 Gauge
Color
29 Gauge
Galva/lume
26 Gauge
Color
26 Gauge

Kynar
26 Gauge

Galva/lume
24 Gauge
Color
24 Gauge
36" x 96"
36" x 120"
48" x 96"
48" x 120"
49" x 120"